Северозападен речник*

severozapaden rechnik

A

àбен  - захабен, изхабен, тъп
абѝч - неспособен, неумел човек, неудачниик
ала - хала; в преносен смисъл луд, див, неконтролируем човек
артише - да ти остане нещо

Б

бадивà - напразно; бам бадива - безвъзмездно, без да искам нищо в замяна
бадънь – бидон
балдър - бедро; обикновено се използва за въздебело бедро
банкова джанка – сорт големи джанки
бàпка - дупка, трап, пещера
бàра – река
барабѝняк – мравка
балдисам – преуморявам се, капвам от умора
барабѝняк – мравка
батисам – съсипвам, унищожавам
бàфнем - разкажа, издам някого; изклюкаря
башкà - различен от другите, асоциален; башкà шашав – особняк
бек я́рин - мъж, изоставен от жена си
беломуняв - с прекалено блед цвят на кожата; обикновено и с много светла коса
беневреци - белодрешните панталони на западната народна носия; богато украсени с шевици по кантовете
бибѐ  - пате
бибиткам - надувам клаксона
битàнка - побойник, нехранимайко
биковѝт - здрав, силен, първосигнален, отстояващ позициите си
бла – бълха
близнѝм - раждам близнаци
бобóвица – дълъг прът, по който се вие бобовото стъбло
бóтор – пън
брез – бял
брег – освен за „бряг“ се използва и за „стръмно място с не особено голям наклон“
бреца - звук, издаван от коза; в преносен смисъл “Жено стига си брецала!”
бръмбайосканье – удряне, блъскане, звукът от удряне или блъскане
брус – точило за метални сечива
бръстец – студен полъх
буам – бия; удрям нещо или някого; в преносен смисъл трепя се от работа
бубам – бия някого или нещо
буедàк - място, обрасло от високи треви и/или храсти; неподдържано, запуснато място
бутурньоствам - подбутвам, унижавам, неглижирам
бучав – рошав (от Ерден)
буче(а)вица - висок шум
буцуняк - надут, нацупен, неприятен човек
бътвам се - падам, спъвам се
бювам - бълвам; в определени случаи се използва в смисъл на повръщам
бювóч – 1. гадна храна; 2. повръщано

В

вàнгълци - сплъстени косми покрай ануса със засъхнали по тях нечистотии
вария – голям чук, около десет килограма
варкам – бързам
ваявица – специално пригодено място в реката, на което водата пада от високо и изпира вълната; в преносен смисъл – меле, бой
вѝдело - светлата част на деня
вепър - глиган, мъжко диво прасе
влакà – род
врабче – може да се използва за всяка пойна птица, с изключение на врабчето, на което се казва „дживгар“
врабчово сръце – страхливец
вратнѝца - дворна врата на къща
вратня́к - врат; в определен контекст се използва и за удар с отворена длан (шамар) по врата
връло - стръмен склон
врътóглав - ненормален, луд човек
врътóкав – човек, който се върти много

Г

гашник – маргинален тип
гецко - нещо готино, яко
гѝжа – лоза
глàмав - човек, който се е отдал на нещо до самозабрава
глис – червей
глъчим - говоря с някого; глъчим го - карам му се
гньетѐм – плюскам; ям некултурно; в преносен смисъл – правя груб секс (за мъж)
гнявим - мачкам, бия
гнякне – звук, който издава тялото на човек или животно, когато падне от високо или се удари силно в нещо
гнясам – удрям силно, блъскам
гнясанье - необуздан секс
граваям - търкалям, боря се, бия се с някого
гребàска – дращи с нокти
грѐздей - пирон, чвор, мъжки полов орган
грома – тропа; нещо създава силен шум
груава – грухва, строполява се
гръджав - слаб, хилав
гръцмунь – гръклян
гуменици – цървули
гъгнем - говоря прегракнало
гътне – да събори някого или нещо
гьоджа (ме) – нещо ме гложди, тормози ме отвътре
гьоджав - кльощав, болнаво слаб
гьостерица – дебела тояга

Д

дѐбре - най-вече, още повече, камоли пък
дедовия - половият орган на дядо ми; питам си дедовия - все ми е едно, безгрижен съм, изобщо не ми пука
дека – къде
дѐкам – карам се на някого
джàнарка – джанка
джапам - стъпвам, ходя, ходя през блато или тресавище
джваньок - нещо сдъвкано и изплюто
дживгàр – врабче
джинка – порода дребеб петел; в преносен смисъл – дребен, злобен, агресивен човек
джуруяк - муцуна на прасе; в обиден смисъл човешко лице
дзевам – развиквам се, реввам
дзепам – отварям си устата, без да произнасям звуци, опитвам се да си взема въздух
дзиндзирикам – треперя неконтролируемо от студ
дзвръкла - дупка, пещера, използва се метафорично за долната част на правото черво, ректума, ануса и вагината
дзръкеле – очила
диня – пъпеш (да не се бърка с „лубеница“, което означава „диня“)
донадя – добавя
донаюям - донапия - висша форма на напиване
дреньосвам – удрям с пръчка от дрян; алегорично – бия някого много
дръва – дърва за огрев
дръвя - дървета (растението)
дръжайе – дървена дръжка на земеделски или селскостопански инструмент
дуд – черница
дудна – говоря постоянно, без да спирам; мърморя; досаждам на другите с говоренето си
дуня – дюля

Е

емвам се – забързали се
ендък - трап, дупка, пропаст, пропастна пещера
ептем - наистина; много; превъзходна степен (най)
ерча се – пъча се, придавам си важност
ечанка - булка гъба

Ж

живодерняк - тиранин, човек, който ти сваля кожата от гърба
жмулим – правя секс без особено желание
жмуьо - обидно, унизително обръщение
жóяв – много слаб
жубѐркам – ям, похапвам
жуленье - пиене

З

забъквам се – задавям се
заврътнячим - ударя по врата с отворена длан
зàглава - зад билото на планината; колкото се може по-надалеч (Връви заглава! – Отивай на майната си!)
загрѐзва- разхвърчава се на всички посоки
занѐмим (да занемим некого) – да накарам някого да замлъкне, да стане ням
запѝщен – запушен, преграден
затискóй - саморъчно направена тапа за дамаджана или за друг стъглен съд за течности; обикновено е от вестник, какалашка или дървесни листа (най-често орехови)
зàтра - отнесен човек, льольо

И

изврънат - много дебел човек; мъж с огромен корем
изгъгвам  - говоря прегракнало
изджугам – измуфтя, изкрънкам
изжлембен - изчанчен
изкилиферчил - изкривил, извратил, взел неприятна посока
изклесяк - пренебрежително обръщение към човек, изразяващо предположение, че за родителите му бременността с него е била непланирана
изкорубен - счупен, разбит; в преносен смисъл негоден, неизползваем
излундзи- 1. удари; 2. (да те излундзи) да бъдеш подложен на продължителното влияние на вятър или течение и да получиш мускулни схващания
ѝзместо – подред
изокам – извикам
изрѐбрим - да ударя някого
изрепчвам - пъча се; правя се на силен; показвам колко съм силен
изтресквам (се) - правя секс с някого
изувам се – събувам се
иядим – доживявам до хиляда години
ияк (ияковина) - люляково дърво

К

казмà - права лопата
какая́шка - царевичен кочан без зърната
кам – къде
камберица – вид чушка; преносно – глава
камàра - много; прекалено много
кандилкя - клати, разклаща; в смкисъл за чаша с алкохол - отпива едва-едва
кандисам – да се съглася; да склоня
каракóняк - митично кръвопиещо същество; вампир
качамѝлкя – дърво, с което се бърка качамак
кикѐрчим - катеря, изкачвам се
кимвам - освен за обичайния поздрав с поклащане на глава се използва и като удрям някого
кинем – късам
киселица - дива ябълка (Malus sylvestris)
кияк - хлапе, малко дете; използва се като пренебрежително обръщение
клàпавци – чехли
клес, клесовиня – сперма
клефунь - твърдо изпражнение
клецам - правя секс
климбуцам - клатя се
ковнем – освен  в нормалния смисъл означва и за удрям някого рязко
козиняк - тъкан, направена от козината на животно, обикновено коза
кóлик!, кóликав! - колко голям!
компир – картоф
конóщип - попово прасе (Gryllotalpa gryllotalpa)
кóняк – гръдната кост на пиле или кокошка, заедно с месото по нея
кóстеница - костенурка, дрът на костеница - стар като костенурка
котленкя - меден, калайдисан съд, обикновено използван за доене на домашен чифтокопитен добитък (овце или кози)
кощрамба - лека жена, курва
крàкна – правя крачка
креóтим (се) - смея се високо, без да се съобразявам с околните
кротушка - риба малка кротуша (Romanogobio uranoscopus)
кръжа - дълго натрупвала се мръсотия
кръндей - маргинал; човек, който е доста под нивото на околните
кръпей - цепеница, сцепено дърво за огрев
кукуруз – царевица
кукуржянка - стъбло от царевица
кулен - царевичен кочан заедно със зърната и листата
куртолисам - да бъда в мир със себе си; да се успокоя; да се отпусна
кутам – крия се; крия нещо
кюфна – падна, преносно – умирам
къдея - хурка

Л

лаасе - може би, като като че ли, сякаш, пренебрежително „надявай се”
ландзим – бия
лендзя се - смея се, усмихвам се широко, смея се на глас
леà – леха
ливàгье - градини в околността на селото
лигурище - дълго необработвана земя, която се ”обръща“ с права лопата и се оставя за угар
лизгам – пързалям се
лис – плешив
лиска - слюдеста, люспеста скала
лискóвиня – тънка дълга жилава пръчка
ломотим – мърморя, говоря си сърдито под носа
лóмпар - разплут, много дебел човек
лубеница – диня
лугье – хора
лундзим - бия или правя секс необуздано
лупнем – да ударя
льохав - не достатъчно разумен, бавноразвиващ се
лъчкам - хълцам

М

магазà - мазе, зимник, изба
макя – освен като „майка“ се използва и като „нищо подобно, изобщо не е така, няма нищо такова“
малѐшка – кутре
маѝа – дървена дъска в конструкцията на покрива
маѝца - ръка от лакътя надолу
манàрче - брадвичка; манара – брадва
мандрамуняк - грозна жена с леко поведение; курва
мандръсам - правя доминантен секс
маторец – стар овен, който от много време води стадото; в преносен смисъл – грубиян, простак
мàчка – котка
мѐрдень - вътрешно дървено стълбище
мертек – дълга и права дъска
мечка - северозападен коктейл от вино и лимонада
мешина – корем
меям - меля, прен. - говоря, бъбря
мирва – мълчи
митията овца - овца, болна от чернодробна фасциолоза (болест, известна още като чернодробен метил)
мишка - използва се както за домашната мишка (mus musculus), така и за човешка мишница
млъзѐм – доя
мóре – абе, не е така; изразява несъгласие или недоверие в изказаното мнение
мотовилкя - дървен уред за намотаване на вълнена прежда
мóчам – пикая
мръзлица - много студено време
муанем - ударя; изпия на екс; изям наведнъж
музувирлък - злонамерена клюка; клевета: интрига
мундза - лице, физиономия

Н

навѝяк – голяма копа сено
нагньитам - тъпча здраво
нагръчвам - натискам, притискам
наѝа - от османската териториална единица “нахия”. Използва се в смисъл на близката околност, поречието
накокръжвам се - възбуждам се, получавам ерекция
накостръжвам – наежвам, настръхвам
налундзим – да нахлузя
наплатисам – да ударя много силно някого /нещо
натамия – много тежък предмет
натрътил - навел се, надупил се
наюя - налюлее; в преносен смисъл – напие
ньел – зъл, опак човек
непрекръшнячван - с непречупен гръбнак
неу̀метен - неграмотен, неможещ, неспособен
нефелѐн - негоден, неможещ, неспособен, неадекватен
ниел - зъл; ниел на жлът барабиняк - зъл, агресивен като дребна, жълта мравка
нога – крак
нужник - външна, дворна тоалетна в селска къща

О

óбги - кори за тесто
обрàз – буза
огалàтим – наяждам се; в преносен смисъл – имам успех в нещо, с което съм се захванал
ограваздим – да се кача на нещо
огръйе - деколте; част от дрехата, разположена около врата
одекам – нахокам
оджàк – голяма зидана камина
озявница, озяве – възглавница
окам – викам
окап(л)як - негоден за нищо човек; използва се за обида
окикерчим – покатеря
олам (холан на турски), айде олам! - да се махаме, да вървим
олисвѐтим - пребия, убия
олисел – оплешавял
опалѝя – зла орис, съдба, предначертание
опиня – запъвам се, напрягам се
опрóстил - отпуснал се, заспал, загубил съзнание
опупен(а) – с голям корем
ореше (се) - викаше колкото има сила
óрей – орех
отвàам – отивам
отдънък – оттатък реката; от другата страна на нещо
оти – защо, защото
отма – отведнъж; от раз
отóди – отива
отчръпна – отчупя
офянквам – говоря, без да кажа нищо конкретно
ояндзим – да се кача на нещо

П

паздѐрки (пъздерки) - дребни клечки, които остават след изчукването на лен или коноп
палàш - непородисто, улично куче, пес
паприкаш - ястие със запържени домати, чушки и други зеленчуци. Може да има и яйца.
пелѐшки - малки кожени израстъци, висящи от врата на яре или коза
пенджер – прозорец
перàшка – великденско яйце
печеня́к – много здрав камък
пишлегар - хлапак, дете, досаден тийнейджър
пищѐж – каменен бент на река
плавя – промивам злато
плюска - мазол, пришка
побуял – човек без работа, шляещ се човек
поврачам се, поврътиням – връщам се, връщам, обръщам се около оста си
подфръкàт (прилагателно) – превъзбуден, много енергичен, в добро настроение
пойдех - тръгнах; тръгнах си
пол(у)верняк - човек, който се е сменил вярата; не може да се разчита на него; достоен е за презрение
поокръвям се - събирам сила, надавам тегло, ставам по-силен
послу̀шах се – свърших си работата
пранги – вериги
пребàтам - премятам се, претъркулвам се
прекинем – да пречупя нещо или някого; да ударя много силно нещо или някого
прекрóсним – да прекаля, да сбъркам
прекръшнячим – да прекърша гърба на някого
прерипам – прескачам
пресламбàчим – претъркалям се по корем, прехвърлям се през нещо по корем
претрошвам - пречупвам
прѝзнем - покажа се
приклопим – затворя, преносно – спипам, заградя някого
приодàнец – човек, дошъл от друго населено място
пристануша – годеж
проглобен - пробит, негоден за нищо, за изхвърляне
просуане - 1. да пропадне (за пръст, камъни); 2. да бъдеш подложен на продължителното влияние на вятър или течение (да те просуане)
пръвѝца – първи път
пръделник - задник, дупе; използва се в отрицателен контекст
пръжено – пържени яйца с чушки, миш-маш
пръйѐвина - изгорена, смръдлива животинска козина
пръцела – дворно място
пуанем - ударя силно
пукяшем – умирам
пупа – коремче; корем на малко животно или дете
пупнем – мърморя; виж „дудна“
пъквам – показвам се
пьоска - керамичен съд с плоска форма, който обикновено се използва за съхранение и употреба на алкохол
пюскам – ям неприлично; ям много

Р

раат – почивка, рахат, спокойствие
разжлембен – загубил формата си, отпуснат
разклимбучкан - разклатен; обикновено се използва за течност в корема на човек
разландисвам се – губя си времето
размитам – показвам прекомерно уважение пред някого, подмазвам се
разпарчетосам – да разглобя или да счупя нещо на съставните му части
разплул (се) - огромен, безформен, заемащ пространството, в което попадне
разпоретина - лека жена; курва
разпръчвам (се) - използва се основно в сексуален контекст (разгоня се); също така обаче има значение и в смисъл на “правя си каквото си искам”, “забавлявам се, без да обръщам внимание на ничие неодобрение”
разчепàнка - пръчка, която в единия си край е разклонена, чатал
рàпнем- да ударя нещо или някого
рѐбрим - удрям някого през ребрата, в преносен смисъл - правя секс (за мъж)
рѐпчим - изпъчвам се, правя се на мъж, без да имам покритие
ресовачка – пръчка, която в единия си край е разклонена
рѝтли – странични прегради на каруца
ручим - вдигам силен шум, бръмча
ръски – песъчинки, прашинки

С

сàньи – шейна с плазове
светлосур – светлосив
свинàк, свинакóвина - вид дребен габър с чепати, криви клони
сгняви - натисне, смачка; в преносен смисъл се използва както за “смачках от бой ...”, така и “правих доминиращ секс със ...”
сгруяк - обида, буквално - грохнал човек
сгръчен - болезнена, напрегната мимика или гримаса; сгърчено тяло
син-котлен – толкова тъмносин, та чак черен
сине – обръщение на възрастен човек към млад, без значение дали имат родствена връзка
сисам – суча
скàли – каменни стълби
склепаторен - събран от различни парчета, нееднороден, невзрачен
скóмино – неприятно усещане
скрибуцанье – скърцане
скоросмрътница - много силна домашна северозападна ракия
скутам – скрия
слуням се - ходя напосоки, движа се безцелно
слутам се – ходя по улиците безцелно, шляя се
слутняк – зло митично същество; в преносен смисъл – човек, който не се занимава с нищо, пройдоха
слушам се – върша си домакинската работа
смитам – преча на някого
спареняк - съсухрен човек
спаружен - стар, съсухрен
сплàщам – сгъвам; преносно използва в случаи като „сплащам фас“ – пуша бързо цигара; „ше те сплатим одве“ – ще те пребия
спотурам се - спъвам се, влача си краката
сприя - силен, буреносен вятър
стеня - мрънка, говори колебливо
стока - животни, животните в стопанството
столóвка – ръчно плетена постелка за седалката на стол
стришам се – потреперват ми раменете и/или горната част на гърба от силна положителна или отрицателна емоция
стръчвам се - изтичвам колкото мога по-бързо
стъвиня се - стъмва
суглет – да прегори, да стане прекалено сухо (за ядене)
суек – малък; дребен (пренебрежително)
сур – сив
суросинкяв – сивосин
сурвам - свличам, смъквам се
съвиня се - съмва се
съпикясвам се - справям се, смогвам, идвам на себе си
сътвер - едро митологично същество; в прозаичен план обикновено се използва за огромен човек или друг вид бозайник
съглам - с ума си, трезвен

Т

тай се – мълчи
тàраба – дъсчена ограда или дъска, която е част от дъсчена ограда
таралясник - стара, развалена кола; в преносен смисъл - лека жена, курва
тàферен – свестен, човек на място
тенчасам - превръщам се в тенец; вампирясвам
теферич - прохладно, просторно, приятно място
трескам (се) – удрям, в преносен смисъл - правя секс
троним – роня
тръни ми – някаква част от тялото ми е изтръпнала
тулуп – дебелак
турта – питка, погача
тутма - полегато възвишение (обикновено с малко площадче) в рамките на населено място
туч – кръгъл метален капак от печката, който се вдига, за да се сложат дървата; в преносен смисъл - смотаняк
тъпкач - северозападен мачо, плейбой, голям сексуален субект

У

удевам – буквално - вдявам игла; в преносен смисъл -подразбирам, схващам
укьо – вуйчо (брат или братовчед на майката)
улав – човек с психически отклонения или умствена изостаналост
у̀рбулешката – правя нещо грубо
уру̀глица – знаме
урунгел – грозник
уруспия – лека жена; курва (тур. руспу)
уяндзвам се - покатервам се, качвам се
удзерепил - опулил, втренчил
улендзим - усмихвам се широко
умулузвам - ставам по-мързелив
урап(л)як - изгризана ябълка; в преносен смисъл – обида
урбулешката - грубо, рязко, стремглаво, без да се съобразявам с когото и да било
уруглица – импровизирано знаме, което се носи най-отпред, когато сватбарите отиват да взимат булката
урунгел - кръвопиещ вампир: в преносен смисъл - лош човек
уруспия - от турското руспу - лека жена; курва
уръф(л)як - буквално - човек със скъсани дрехи; преносен смисъл – неудачник
ускоре – в най-скоро време
учуван - отгледан съм

Ф

фарàж - малка лопата за смет
фейско - нещо готино, яко
физгам – пързалям се
фулим – обиждам, хуля

Ц

цедѝло – платнено пособие за носене на товари, което може да се използва и като бебешка люлка
цепленка – тънко парче дърво , отделило се от дънера при цепенето
цинка -  ръми леко и продължително
циу - нещо, което е свършило до дъно
циция - стиснат човек; скъперник
црън муж – див планински лук

Ч

чеели – всякакъв вид обувки за носене извън дома
челенкя - цицина; оток на челото
чият – инатлив; твърдоглав
чмим – спя
чръв – червей
чувам – освен слушам, се използва и като отглеждам: „чувам стока“ – отглеждам животни; „чувам деца“ – гледам деца
чудо-чучуято - нещо страхотно; в отрицателен смисъл огромен хаос

Ш

шака – длан
шàнец – канавка
шашав, шашю - луд, ненормален
шашавица – глава
швикам - свиря с уста
шиблѝки – ниски трънливи храсти покрай път или пътека
шибнем – да ударя някого или нещо
шийок – дървено приспособление за пробиване на дупки за разсад; в преносен смисъл - голяма глава
шпора – фурна на печка (понякога и като цяло за печка на дърва)
шишим - правя секс, еба (за мъж)
шмундел - неопределена като значение обидна дума
шугавелняк - човек, страдащ от шуга; обидна дума
шукна – да издам звук, да гъкна
шунда - женски полов орган в обиден контекст
шупя – куха, празна
шущàва - дива местност; горски дебри; необитаемо пространство
шушумига - човек, който не е за освидетелстване, но не е съвсем наред

Щ

щрóка - кир, мръсотия; щрокав – кирлив

Ю

юрвам (се) - рязко забързвам ход; да ходя бързо, без да обръщам внимание на нищо (тур. юруш)
юснем – удрям; пия на екс

Я

ягмóсва се – разваля се, съсипва се, отива напразно


 

*Речникът е публикуван като допълнение към трилогията "Северозападен романь", "Автономията????" и "Май ше ни бъде...". Книгите може да поръчате ТУК.

Добавете коментар


Защитен код
Обнови

 

ХАЗАРТ

Hazzard cover front smallРисков играч ли сте? Позната ли ви е тръпката от очакването на развоя на срещата след направения залог? Дори и най-сигурната прогноза крие доза риск и именно това е най-вълнуващото.

Читатели за Иваил

“На средата на „Иваил цар“ съм и с удоволствие чета книгата. Много ми харесва как Стоян е изградил образа на Ивайло – толкова противоречив и интересен. Много майсторски е пресъздал и действителността от онази епоха. Несигурността, която са усещали хората по нашите земи.Романът е изключително увлекателен, има съспенс, чете се с удоволствие.”,
Багряна Попвасилева-Беланже, доктор на филологическите науки, Сорбоната

ВИЖТЕ ОЩЕ
 

Промоции

rm 9books

ПРИМОЦЕА

Ако сте пропуснали да прочетете досега издадените книги на Торлака, може да ги поръчате накуп с отстъпка:

- Северозападната поредица ("Северозападен романь", "Автономията????", "Май ше ни бъде...", "Херакъл от Диви дол", "Разкази за маса") може да вземете за 68 лв. вместо 74 лв.

- При покупка на всичките 9 книги (Северозападната поредица плюс двете части на "Иваил цар", плюс "Хазарт", плюс "101 текста на Торлака за Биволъ"), те ще ви струват 123 вместо 134 лв.

Всяка от книгите пристига при вас с автограф и посвещение от автора.

 

Снимки

ot-chitateli-011.jpg
 

По телевизора

Sample video

Торлака у БНТ

Читателите за Северозападната трилогия

"Истински, български, хем смешни, хем дълбоко проникновени книги пише Стоян. Не съм от Северозапада, но изобщо не ми попречи да се забавлявам и да се наслаждавам на текста! Дори ми беше интересно, че срещнах уникални думи. Така обогатих познанията си за българските диалекти, по един чудесен, забавен начин! И историите са поднесени толкова интересно, завлададяващо, че се четат с удоволствие!" - 

Мария Панчева

ВИЖТЕ ОЩЕ

Северозападен речник

Фейсбук

Loading ...